תקנון – כללי

נוסח המסמך עלול להיות מנוסח בלשון זכר בחלק מהמקרים, מטעמי נוחות בלבד. יש לראות בכל הנאמר במסמך הנ"ל כפנייה והתייחסות לגברים ולנשים כאחד.

 • שלום וברוכים הבאים. הגעתם לאתר התדמית של LEAD DIGITAL בכתובת "LEAD-DIGITAL.CO.IL"
  (להלן: "האתר") אשר מופעל על ידי "חברת ליד דיגיטל" (להלן: "הנהלת האתר"  או "החברה").
 • אתר זה משמש כאתר תדמיתי בלבד.
 • אנא מכם קראו בקפידה ובשלמותם את התקנון ואת מדיניות הפרטיות המפורטת כלהלן ("מדיניות פרטיות") בטרם תעשו כל שימוש באתר.
 • לצורך תקנון זה, "משתמש"/"משתמשים" – כל גולש, אדם, תאגיד, גוף מסוים העושה שימוש כלשהו באתר לרבות ביצוע פעולות באתר ו/או באמצעות האתר, הכל בכפוף להתקיימות התנאים המצטברים והמפורטים להלן : המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או אינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "האפוטרופוסים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או האפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.
 • תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין.
 • תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב.
 • השימוש/הגלישה באתר ו/או שימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים הניתנים בו, מוצעים בכפוף לקבלה של כל התנאים הכלולים בתקנון ובמדיניות הפרטיות הנ"ל. עצם הגלישה באתר זה מהווה הסכמה מצדכם (מצד המשתמשים) לתנאים אלו ללא כל הגבלה או הסתייגות וכמו כן מהווה הצהרה כי קראתם את התקנון ותקפידו על כלליו.
  תנאים אלה חלים על הגלישה ו/או השימוש באתר באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת מכשירי מובייל, מחשבים נייחים/ניידים, טבלטים וכו’).
 • אם אתם לא מסכימים למי מתנאי התקנון, אתם מתבקשים לא לעשות כל שימוש באתר.
 • הנהלת האתר שומרת על זכותה כרשאית לעדכן/לשנות את תנאי התקנון ומדיניות הפרטיות מעת לעת ומבלי צורך למסור על כך שום הצהרה/התראה מוקדמת כלשהי למעט הפרסום של הנוסח העדכני באתר .
 • כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים בלבד ואין לייחס להן כל משמעות או פרשנות אחרת.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 

מדיניות פרטיות

הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ומתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו ולהגן על המידע שנמסר. לכן הנהלת האתר מספקת מדיניות זו ומסבירה את תהליך האיסוף מידע שמתבצע באתר זה. מטרת המדיניות הנ"ל הינה להסביר למשתמשים הגולשים באתר איזה מידע נאסף עליהם וכיצד משתמשת/עשויה להשתמש הנהלת האתר במידע.  (הן במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים והן במידע שנאסף על-ידה בעת הגלישה באתר).
הגלישה באתר מעידה על הסכמת המשתמשים לתנאים אלה.

אז איזה מידע על המשתמשים יכול להגיע אלינו (אל הנהלת האתר)?

 • מידע שאינו אנונימי – כל מידע שנמסר וניתן במודע על ידי משתמשי האתר כחלק מהשארת פנייה יזומה באתר (השארת ליד) וכולל בתוכו שם, אימייל, ומספר טלפון.
  משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי.
 • מידע אנונימי – מידע מבוסס, COOKIES  מידע מבוסס נתוני התקשרות, נתוני גלישה ומיקום, פרטי הזדהות של המחשב, וכל מידע הקשור למשאבים שונים בהם המשתמשים עשויים להשתמש בגלישה.  מדובר במידע שאין בו גורמים מזהים אודות המשתמשים אלא במידע בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד ושלהנהלת החברה אין גישה אליו. הנהלת החברה עשויה לעשות שימוש בקבצים אלו ו/או למסרם לגורמים צד שלישי רלוונטיים.
  בעת השארת פנייה יזומה באתר (השארת ליד) כמפורט מעלה –  הנתונים שהמשתמש מילא יישמרו במאגרי המידע של הנהלת האתר.

על המשתמשים למסור רק פרטים אמיתיים, מדויקים ונכונים והם מאשרים בזאת את נכונות הפרטים שמסרו. הנהלת האתר מתחייבת לשמור את המידע שנמסר במודע מהמשתמשים (השארת ליד) במאגרי המידע שלה ולא להעבירם הלאה למעט במקרים הבאים :

 • באם משתמש מפר את תנאי השימוש, תנאי מדיניות הפרטיות, תנאי התקנון שבאתר או הפרת תנאים והוראות כל דין.
 • באם משתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה
  – באם התבצע כל שימוש בתוכן האתר המהווה הצאת דיבה, תוכן מגונה, לשון הרעה, חומר מאיים וכל חומר שיש בו כדי להוות הטרדה.
 • באם התקבל בידי החברה צו שיפוטי כלשהו המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכמו כן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

לידיעת המשתמשים ולמען הסר ספק –  אין כל חובה למסור פרטים באתר.   בעת השארת פרטים באתר המשתמשים מאשרים ומסכימים מרצונם החופשי לתת המידע, לכל שימוש בו, כמפורט במדיניות הפרטיות הנ"ל.

הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו ו/או בכפוף להוראות כל דין.

התחייבות המשתמשים

הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות פרטיות/אישיות בלבד.

 • חל איסור על כל שימוש מסחרי באתר/מהאתר ללא קבלת אישור והסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.
 • אין להעתיק/להפיץ/לשכפל/לשחזר בכל דרך שהיא את התכנים המוצגים באתר.
 • אין להשתמש בכל דרך שהיא בתכנים המוצגים באתר.
 • חל איסור מוחלט להעתיק תכנים/תמונות/סרטונים מהאתר ללא אישור והסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.
 • אין לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך שהיא בתכנים המוצגים באתר.

המשתמש מתחייב שלא לפעול באופן אשר עשוי לפגוע במוניטין החברה ו/או לפגוע בשמה הטוב.

המידע באתר – AS IS

המידע באתר זה מוצע ומובא בזאת בפני המשתמשים כמות שהוא AS IS  הנהלת האתר מפעילה את מירב המאמצים ועושה כמיטב יכולתה על מנת להציג את המידע המדויק, השלם והמקיף ביותר שניתן, לרבות תמונות,  חרף האמור בסעיף זה יובהר למשתמשים כי עלולים בכל זאת להופיע באתר בתום לב וללא כל כוונת זדון אי דיוקים ו/או שגיאות ולכן ובהתאם לכך כל שימוש ו/או הסתמכות בתכני האתר הינם באחריות המשתמשים בלבד וכי הנהלת האתר/החברה לא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המוצגים באתר  ועוד יובהר כי הנהלת האתר/החברה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים ו/או השגיאות העלולות להתקיים בתכני האתר.

הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל טעות הנובעת עקב טעות בהבנה, טעות קולמוס וכל טעות אחרת.

אבטחת האתר והמידע

הנהלת האתר מפעילה את מירב המאמצים ועושה כמיטב יכולתה ובין היתר גם מבצעת שימוש באבטחת אתר ושרת מאובטח וזאת על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים אך על אף זאת ולצערה אין ביכולתה למנוע בצורה מוחלטת וודאית חדירה לא מורשית למאגרי המידע ובהתאם לכך המשתמשים באתר זה מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר בעניין זה.

המשתמשים באתר מסכימים כי הנהלת האתר לא תישא בשום אחריות לגביי תכני האתר/השימוש האתר/ו/או בגין כל סוגי הנזקים (בין אם נזקים ישירים ובין אם נזקים עקיפים)  שעלול להיגרם כתוצאה מגלישה/שימוש באתר. 

ייתכן כי באתר זה תמצאו קישורים לצד שלישי אשר אין לנו כל שליטה במדיניות שלהם ואיננו אחראים להם בשום צורה. הקישורים שאתם עלולים למצוא באתר זה יוכלו להפנות הן לדפים פנימיים והן לאתרים אחרים (להלן: "צד שלישי"). כל סוגי הקישורים שתמצאו באתר נועדו אך ורק לשם הקלת המשתמשים באתר ואין הנהלת האתר נושאת באחריות כלשהיא לנזקים (בין אם נזקים ישירים ובין אם נזקים עקיפים ו/או נסיבתיים) הנובעים או הנגרמים למשתמשים כתוצאה מפנייתם לאתרים/ללינקים אחרים כאמור לעיל, או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע ו/או המוצע בהם.  

הנהלת האתר אינה אחראית לשום תוכן פרסומי באתר לרבות מודעות ובאנרים והאחריות לכך על המפרסמים בלבד.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל וירוסים (השתלטות תוכנות זדוניות) ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

הנהלת החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי של כל גורם שאינו בשליטתה המלאה
וכן לא תישא בכל נזק ישיר ועקיף והן תוצאתי.

זכויות יוצרים

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע ובתכנים שייכים להנהלת האתר ולמשתמש אין ולא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הינם שייכים  להנהלת האתר.

זכויות אלה חלות גם על שם החברה ושם המתחם (דומיין) (www.lead-digital.co.il) של האתר,
סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה הבלעדי של החברה.
אין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור והסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.

אין להעתיק, להפיץ, לשווק, לשכפל, למכור, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, תכנים וכו' לא קבלת אישור והסכמה בכתב ומראש מהנהלת האתר.

Cookies

האתר משתמש בקבצי Cookies   לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר. שימוש ב-Cookies מאפשר לנו לקבל נתונים סטטיסטיים על הגלישה ואין בהם גורמים מזהים אודותיכם. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצים אלו, או למסרם לגורמים חיצוניים (צד שלישי) –  פעולה שמתבצעת לרוב באופן אוטומטי בעת שימוש ב Cookies  המשתמש מצהיר שהוא יודע שהנהלת האתר משתמשת ב Cookies   ועלולה בעת הצורך לעשות בו שימוש לצורכי שיווק ופרסום, שיפור השירות וניתוחים סטטיסטיים כאלה או אחרים. לידיעת המשתמשים ולמען הסר ספק –  באפשרותכם לחסום את השימוש ב Cookies דרך תוכנת הדפדפן שלכם, כך שלא ייקלטו וישמרו במחשבכם " Cookies " אך חסימה זו גם עלולה לפגוע בחוויית הגלישה שלכם וביכולתכם להשתמש ו/או לצפות בתכנים שונים ברחבי האינטרנט. בכל מקרה שאינו בשליטתה המלאה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון כלשהו, החברה לא תהא אחראית בשום צורה לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, נסיבתי או תוצאתי,  שעלול להיגרם למשתמשים (הגולשים) במידה ויבוצע במידע שימוש כלשהו שהוא לא חוקי/לא מורשה.

זכויות המשתמשים באתר

בכפוף לדין החל, עומדות בפני כל משתמש הזכות לקבל גישה למידע האישי שלו שמצוי אצל הנהלת האתר. במידה וירצה המשתמש לעדכן ו/או לתקן חלק מהמידע ו/או את כל המידע שנמצא כבר אצל הנהלת האתר יוכל לבקש מהנהלת האתר לבצע זאת.
במידה וירצה המשתמש למחוק ו/או להסיר לצמיתות חלק מהמידע ו/או את כל המידע שנמצא כבר אצל הנהלת האתר יוכל לבקש מהנהלת האתר לבצע זאת.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית למידע אשר מצוי אצל צדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בקשר לכך.

תנאים נוספים

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט הייחודית לגביו בכל נושא שהוא, (סכסוך ו/או מחלוקת וכיוצ"ב), תינתן לבתי המשפט המוסמכים והמתאימים לכך במחוז תל אביב יפו.

במידה ויסכימו לכך בצורה הדדית, הצדדים רשאים לקיים הליך אלטרנטיבי של בוררות ו/או גישור לשם פתרון המחלוקת / הסכסוך ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

יצירת קשר

במידה והתעורר אצלכם בתור  גולשי/משתמשי האתר, צורך כלשהו בחידוד המידע בתקנון, במדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר שקשור לאתר/ לחברה אנא פנו אלינו למייל   [email protected]  ונשמח לעזור!

תודה רבה על הרשמתכם!

קפצו לקפה. עלינו (;

נציג מטעם ליד דיגיטל יחזור אליכם בהקדם האפשרי!

בינתיים מוזמנים לבקר אותנו בעמודים ברשתות החברתיות >>

Call Now Button דילוג לתוכן